Ons proces

Een goed ingericht hulpverleningsproces is belangrijk, vooral bij maatwerk in een groot, flexibel netwerk. In onze netwerkbenadering voor maatwerk hebben wij daarom veel oog voor een zorgvuldig ingerichte en efficiënte aanvliegroute. Dit draagt bij aan onze belofte van adequate en relatief spoedige kwalitatieve inzet.

Hieronder vind je een globale schets van ons proces, want maatwerk blijft maatwerk. Soms is een andere aanpak gewenst. Wij zijn altijd secuur en wendbaar, en doen wat nodig is.

Aanmelding
1
Luisteren naar de vraag. Wie ben je en wat heb je nodig?
Triage
2
Interne toetsing op inhoud van de vraag en capaciteit, om ervoor te zorgen dat we ook echt kunnen nakomen wat we aangaan.
Netwerkintake
3
Welke relaties kunnen van betekenis zijn en welke professionele partijen zijn al betrokken? De behandel- regie wordt goed belegd en daar waar sprake is van somatische uitdagingen is ook een arts betrokken.
Persoonlijk gesprek
4
Gesprek met hulpvrager, al dan niet met directe naasten en/of behandelaar. Waar gaan we ons op richten, welke inzet vraagt dit en welk begeleidersprofiel past hier het beste bij?
Team formeren
5
Gericht op doelmatige inzet en de best mogelijke match. Team dusdanig formeren dat dit zo stabiel als mogelijk is (zo min mogelijk wisselende gezichten zonder dat het te kwetsbaar is).
Kennismaken /matchen
6
Begeleiders en hulpvrager maken kennis. Basisvraag: is er wederzijds een klik op basis waarvan een start kan worden gemaakt. Aanstellen van een begeleider die een coördineerde rol heeft.
Financiën
7
Financiering is vanuit verschillende vormen en grondslagen mogelijk:

Maatwerkovereenkomst met gemeenten (Jeugd & WMO)

Onderaanneming van een zorgaanbieder (Jeugd/ WMO/ZvW/WLZ)

PGB (Jeugd/WMO/WLZ)
Samenwerkings-afspraken maken
8
Hoe kunnen we elkaar aanvullen en hoe richten we het proces in? Hebben we allemaal hetzelfde perspec-tief en dezelfde route voor ogen? En hebben we ook een ‘plan B’?
Inrichten Elek-tronisch cliënten dossier (Zilliz)
9
Zilliz inrichten voor het veilig kunnen delen van informatie, rapporteren, en met rollen en rechten toegang verlenen op maat voor relevant betrokkenen (uiteraard na toestemming).
Multidisciplinair startgesprek
10
Een online startgesprek om alles weer scherp te stellen. We maken afspraken over de PDCA-cyclus. Doelen en frequente momenten van evaluatie en bijstelling worden vastgesteld.
Start begeleiding
11
Gedurende de begeleiding doorlopen we de PDCA-cyclus. Afbouw van bege-leiding in relatie tot het gestelde perspectief. Zijn de betrokken partijen nog steeds de juiste of moet de samenstelling wijzigen in het belang van de zorgvrager?
Einde traject
12
Bewust afscheidsmoment om het moment te markeren (in voorkomende situaties overdracht naar andere zorgpartijen/zorgprofes-sionals).
Evaluatie
13
Zorg dragen voor een door-lopende leercurve. Waar mogelijk evalueren met alle betrokkenen en delen we opgedane kennis.